2020 was ook

Huisartsenwachtpost op campus UZ Gent

Prof. dr. Peter De Paepe
Diensthoofd Spoedgevallendienst

De Spoedgevallendienst van het UZ Gent en de nieuwe wachtpost van de Huisartsenvereniging Gent werken voortaan operationeel samen.

In oktober 2020 openden de Huisartsenvereniging Gent en het UZ Gent een nieuwe huisartsenwachtpost op de campus van het UZ Gent, naast de Spoedgevallendienst. Een goede zaak voor de huisartsen, maar ook voor de patiënten, die zo vlotter naar het juiste zorgniveau kunnen worden geloodst. De huisartsenwachtpost wordt beheerd door de Huisartsenvereniging Gent en functioneert autonoom. Als de huisarts beslist dat de patiënt naar het ziekenhuis moet, hoeft die niet per se naar het UZ Gent te gaan, en omgekeerd.

Lees minder Lees meer

Hechter samenwerken met de eerste lijn

Prof. dr. Kristof Eeckloo
Directeur Strategische beleidscel

Tijdens de coronacrisis is een hechte samenwerking gegroeid tussen het UZ Gent en de diverse eerstelijnszones.

Enkele jaren geleden trok de Vlaamse overheid een reorganisatie van de eerstelijnszorg op gang. Om de patiënt integraal te benaderen en zorgverleners aan te zetten om interprofessioneel samen te werken, werden eerstelijnszones opgericht, waarin zorg- en welzijnspartners en lokale besturen hun aanbod op elkaar afstemmen.

Lees minder Lees meer

Investeren in (gedeelde) onderzoeksinfrastructuur

Prof. dr. Piet Hoebeke
Decaan van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

De faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen maakt werk van core facilities: onderzoekers kunnen diensten en apparatuur voortaan met elkaar delen. Ook onderzoekers van het UZ Gent kunnen daar gebruik van maken.

Lees minder Lees meer

Endoscopie is volop in beweging

Prof. dr. Hans Van Vlierberghe
Medisch diensthoofd Maag-, darm- en leverziekten

De endoscopie is volop in ontwikkeling. Steeds vaker wordt ze niet alleen diagnostisch, maar ook therapeutisch ingezet. Als derdelijnscentrum loopt het UZ Gent in die evolutie mee voorop. In 2020 werd een nieuwe eenheid in gebruik genomen en werd de eerste endoscopische maagverkleining uitgevoerd.

Lees minder Lees meer

Faciaal centrum voor complexe hersteloperaties

Complexe aandoeningen in de aangezichtsregio en het hoofd- en halsgebied geïntegreerd aanpakken: dat beoogt het nieuwe Faciaal centrum van het UZ Gent. Het brengt kennis en kunde samen in een platform dat ook ter beschikking staat van andere ziekenhuizen.

Lees minder Lees meer

Bouwen aan een nieuw kwaliteitssysteem

Prof. dr. Kristof Eeckloo
directeur Strategische beleidscel

Het UZ Gent heeft beslist om het bestaande accrediteringsmodel te vervangen door een ambitieus nieuw kwaliteitssysteem, op maat van het ziekenhuis. Benchmarking – ook internationaal – en een externe toets moeten dat kwaliteitssysteem helpen verankeren.

Lees minder Lees meer

Dienst Geriatrie breidt uit

prof. dr. Nele Van Den Noortgate
dienst Geriatrie

De verpleegafdeling van de dienst Geriatrie breidt uit van 30 naar 48 bedden. Dat biedt kansen om kwetsbare oudere patiënten nog beter multidisciplinair te omringen. De klemtoon ligt op postchirurgische opvang en op zorg voor ouderen met gedrags- en cognitieve stoornissen.

Lees minder Lees meer

Patiënten een stem geven

Kathleen Bogaert
Coördinator Integrale kwaliteitszorg

Om de kwaliteit en de veiligheid van de zorg en de patiëntentevredenheid permanent te verbeteren, zet het UZ Gent sterk in op actieve patiëntenparticipatie. Een instrument daarvoor zijn patiëntenraden.

Lees minder Lees meer

Nog sterker inzetten op infectieziektes

prof. dr. Steven Callens
Diensthoofd Algemene inwendige ziekten

COVID-19 heeft infectieziekten weer volop in de kijker gezet. Het UZ Gent reorganiseerde zijn dienst Algemene inwendige ziekten om zich nog beter op infectieziekten toe te spitsen.

Lees minder Lees meer

Oorzaken fibromyalgie ontrafeld?

Onderzoekers van het UZ Gent en de UGent opperen een nieuwe verklaring voor het chronisch pijnsyndroom fibromyalgie: de verstoorde balans van neurotransmitters in de herseninsula. Dat inzicht baant meteen ook de weg naar nieuwe behandelingen.

Lees minder Lees meer

Geslaagd eerste werkjaar voor Netwerking en fondsenwerving

Jonkheer Yannick De Clercq
Directeur Netwerking, fondsenwerving en communicatie

De dienst Netwerking en fondsenwerving heeft een zeer geslaagd eerste werkjaar achter de rug. Een ziekenhuisbrede strategie werd uitgewerkt en ondanks de COVID-19-crisis namen de financiële giften en de materiële schenkingen een hoge vlucht.

Lees minder Lees meer

Onderhuidse neurostimulator onderdrukt epilepsieaanvallen

Neurologen en neurochirurgen van het UZ Gent implanteren in het voorjaar van 2020 voor het eerst een onderhuidse neurostimulator om epilepsieaanvallen geleidelijk te onderdrukken. Een primeur in de Benelux.

De onderhuidse neurostimulator biedt een alternatief voor patiënten die niet geholpen zijn met medicatie en bij wie de ingrijpendere epilepsiechirurgie niet mogelijk is.

Videochat op verpleegafdelingen

In maart 2020 is de verpleegafdeling Geriatrie als eerste in het ziekenhuis gestart met videochat voor patiënten en hun familie. Vrijwillige medewerkers van het UZ Gent helpen de patiënten om zo contact te houden met hun geliefden. Ze gebruiken hiervoor tablets van Huawei die Proximus schonk en die geconfigureerd werden door de dienst ICT van het UZ Gent. Ook de afdeling Intensieve zorg, het Revalidatiecentrum en de COVID-19 cohorte-afdeling kregen een deel van de 45 tablets voor videochat. Ook AA Gent-spelers Vadis Odjidja, Sven Kums en Thomas Kaminiski overhandigden 25 tablets aan ons ziekenhuis. Die kwamen goed van pas.

Debatavonden ‘DENK ZORG’: Denkers van nu over gezondheid van morgen

Twee keer per jaar brengt het UZ Gent scherpe denkers samen op het podium van Handelsbeurs Concertzaal. Het evenement vindt plaats in de reeks Denk zorg, waarbij zorgverleners, wetenschappers, opiniemakers en kunstenaars ons confronteren met de grote vragen van onze tijd. Door ­COVID-19 kunt u het event enkel van thuis uit volgen.

Lees minder Lees meer

Consultaties in Polikliniek Oosterzele uitgebreid

Na Cardiologie, Vrouwenziekten en Dermatologie houdt ook de dienst Maag-, darm- en leverziekten voortaan raadplegingen in de Polikliniek Oosterzele. Patiënten met een aandoening van de lever kunnen er terecht bij prof. dr. Xavier Verhelst. Ter plaatse kan de arts bloed afnemen of een echo met elastometrie uitvoeren. Die meet de stijfheid van de lever en kan zo chronische leveraantastingen opsporen.

Nieuwbouw in de steigers: masterplan voor de campus goedgekeurd

prof. dr. Eric Mortier
Gedelegeerd bestuurder

In volle crisis bleef de blik ook op de zorg van morgen gericht. Het UZ Gent ondergaat de komende jaren een grondige metamorfose. In 2020 werd het masterplan voor de campus goedgekeurd. Dat grondplan omvat een nieuw ziekenhuisgebouw in het hart van de site, de uitbouw van een centrale zorgzone en ruimte voor groen en andere ontwikkelingen rondom het ziekenhuis

Lees minder Lees meer

CoZo piekt tijdens pandemie

Christiaan Polet
Departementshoofd ICT

Het Collaboratief Zorgplatform (CoZo) laat patiënten, zorgverleners en zorginstellingen snel en veilig medische gegevens uitwisselen. De gebruikscijfers van het platform pieken tijdens de COVID-19-pandemie.

Lees minder Lees meer

5 jaar PROZA: bijna 700 aanmeldingen zeldzame aandoeningen

687: zoveel patiënten werden al aangemeld voor het Programma voor Ongediagnosticeerde Zeldzame Aandoeningen (PrOZA) dat in 2015 in het UZ Gent werd opgericht. Bij de helft van hen veronderstelde het PrOZA-team effectief een zeldzame aandoening en startte het een uitgebreid onderzoek. ‘Meestal gebruiken we daarvoor de nieuwste generatie sequencing technologie,’ licht prof. dr. Bruce Poppe van de dienst Medische genetica van het UZ Gent toe. ‘Op die manier kregen vijftig patiënten een correcte diagnose en ontdekten we zelfs twee nieuwe zeldzame aandoeningen.'

Lees minder Lees meer

Verdeelrobot voor diabetesmaterialen

Yeter Cekic
Hoofdverpleegkundige Endocrinologie

Op de polikliniek Endocrinologie krijgen diabetespatiënten voortaan hun materialen via een automatische verdeelrobot. Een persoonlijke badge vertelt de automaat welk materiaal de patiënt na elke consultatie nodig heeft om de suikerspiegel goed te monitoren of de insuline toe te dienen.

‘De verdeelrobot geeft ons extra tijd voor een educatief moment met de patiënt. Zo streven we naar meer autonomie tijdens de behandeling', zegt Yeter Cekic, hoofdverpleegkundige Endocrinologie.